Transparencia

La llei 4/2008, de 24 d'abril del Llibre tercer del Codi Civil de Catalunya, preveu la regulació de l'actuació de les entitats sense ànim de lucre catalanes, com es el cas de la Federació. Exigeix un funcionament intern que segueixi els principis de bona gestió i transparència. En concret la llei parla del deure de donar transparència als comptes anuals que s'imposa a les associacions declarades d'utilitat pública. 

El concepte de transparència vol dir:

A) Claredat en tot allò que la Federació fa o no fa.

B) La qualitat que permet a tothom que es relacioni amb ella, conèixer i descobrir el funcionament i identitat de la entitat. 

Complint amb aquests prefectes, podeu consultar els següents aspectes:


- Comptes anuals

 Aprovació comptes anuals 2017 

 Comptes anuals 2017  

 Aprovació comptes anuals 2018 

 Comptes anuals 2018  

 Aprovació comptes anuals 2019 

 Comptes anuals 2019  

Aprovació comptes anuals 2020 

Comptes anuals 2020 


- Pressupost

 Pressupost econòmic 2017  

 Pressupost econòmic 2018 

 Pressupost econòmic 2019 

 Pressupost econòmic 2020  

Pressupost econòmic 2021 


- Auditoria

 Auditoria 2017  

 Rendició de comptes 2017 

 Auditoria 2018  

 Rendició de comptes 2018 

 Auditoria 2019  

 Rendició de comptes 2019 

Auditoría 2020 

Rendició de comptes 2020 


- Patrimoni

  PATRIMONI A 31.12.2018

En compliment del que disposa la Llei 19/2017, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern es declara que la FCJIDA no té cap bé patrimonial al seu patrimoni. 


- Informació institucional


INFORMACIÓ INSTITUCIONAL DE LA FEDERACIÓ CATALANA DE JUDO I DISCIPLINES ASSOCIADES

1- NORMATIVA APLICABLE

*Decret Legislatiu 1/2000, de 31 de juliol, pel qual s'aprova el text únic de la llei de l'esport.

*Decret 58/2010, de 4 de maig, de les entitats esportives de Catalunya, modificat pel decret 55/2012, de 29 de maig. 

*Decret 55/2012, de 29 de maig, pel qual es modifica el decret 58/2010, de 4 de maig, de les entitats esportives de Catalunya.

*Estatuts Federatius

Estatuts


2- FUNCIONS 

Correspon a la Federació Catalana de Judo i Disciplines Associades, en desenvolupament de l'objectiu previst a l'article 1, la realització de les funcions següents:

A) La planificació, promoció, gestió, direcció, regulació, coordinació, organització i tutela de les activitats pròpies de la seva modalitat esportiva i de les disciplines esportives derivades, com també, de les especialitats esportives desglossades d'aquestes, d'acord amb els Reglaments esportius aprovats per la Federació, a Catalunya.

B) Ordenació, organització, qualificació i autorització de les competicions esportives oficials de Catalunya.

C) La prevenció, control i repressió del dopatge en l'esport. 

D) La prevenció, control i repressió de la violència en l'esport. 

E) La prevenció, control i repressió de la discriminació per raó de sexe en l'esport. 

F) L'exercici de la potestat disciplinària sobre totes aquelles persones físiques i/o jurídiques que configuren l'ens federatiu. 

G) La proposició d'incorporació d'una disciplina o especialitat esportiva dins de la Federació.

H) La promoció, el foment i l'organització de competicions i altres activitats esportives amb altres federacions esportives, tant dins del marc territorial de l'Estat espanyol com internacionalment.

I) L'elecció dels esportistes i els tècnics que han de formar part de les seleccions catalanes de la modalitat o disciplina corresponent, així com la preparació necessària.

J) L'impuls, la planificació i el control, en coordinació amb la Secretaria General de l´Esport, l'esport d'elit i d'alt nivell, i vetllar per la formació integral i la millora esportiva continuada dels esportistes. 

K) La col·laboració en les activitats que es desenvolupen dins l'àmbit de l'esport escolar i universitari.

L) Crear, patrocinar o fomentar escoles per a la formació dels tècnics, entrenadors, professors, àrbitres, jutges i altres, i/o els comitès tècnics que els agrupen, així com òrgans específics per als clubs que participen en competicions federades amb esportistes professionals, si es dóna el supòsit.

M) Expedir les llicències esportives per poder participar en activitats o competicions oficials en l'àmbit de Catalunya, les quals també habiliten per a les activitats o competicions d'àmbit estatal i internacional, quan compleixin els requisits establerts legalment. 

N) Expedir llicències d'activitat física per poder dur a terme la pràctica de l'activitat física o esportiva organitzades fora de l'àmbit de la competició federada i escolar i per a participar en qualsevol activitat física i esportiva organitzada. 

O) El control, en primera instància, dels processos electorals que es realitzin en el si de la Federació.

P) L'execució de les resolucions del Tribunal Català de l'Esport. 

Q) Vetllar pel compliment de les normes vigents que afecten les competicions federades.

R) Promoure la construcció i/o gestionar l'explotació d'equipaments i instal·lacions esportives de tota mena per al foment i desenvolupament de l'activitat física i la pràctica esportiva. 

S) En general, disposar allò que convingui per a la millora de la pràctica de les modalitats o disciplines esportives previstes.


3- ESTRUCTURA ORGANITZATIVA INSTITUCIONAL

 Òrgans de govern

 Els òrgans de govern de la Federació Catalana de Judo i Disciplines Associades són:


A) l'Assemblea General

Segons l'article 52 dels estatuts federatius, l'Assemblea està formada per:

    a) El/la president/a de la Federació

    b) Les entitats esportives (associacions o clubs esportius, associacions esportives escolars, societats anònimes esportives, agrupacions esportives) sempre que constin inscrites al Registre d'entitats esportives i tinguin una antiguitat d'afiliació mínima d'un any.

    c) Les entitats privades no esportives sense afany de lucre, com també, les entitats lucratives, les empreses de serveis esportius i qualsevol altra entitat, pública o privada, sempre que tinguin adscrita la seva secció esportiva al Registre d'entitats esportives i tinguin una antiguitat d'afiliació mínima d'un any.

    d) Les persones representants dels estaments en que estan agrupades les persones físiques membres afiliats de la Federació (esportistes, tècnics/professors, i jutges/àrbitres) en la proporció següent: un membre per estament i disciplina esportiva.


B) La Junta Directiva   

 Òrgan complementari dels òrgans de govern

L'òrgan complementari dels òrgans de govern de la Federació Catalana de Judo i Disciplines Associades és la Comissió permanent, que està formada pel President de la Federació Catalana de Judo i Disciplines Associades, Sr. Fermín Parra Berguices, el vicepresident, Sr. Ignasi Sentís Pàmies i el secretari, Sr. Alfons Arjona Alcázar.


Òrgans col·laboradors: tècnics i consultius. Els òrgans col.laboradors de la Federació Catalana de Judo i Disciplines Associades són:

A) Departament de formació: Sr. Albert Pujol Jané

B) Departament d´àrbitres i/o jutges: Sr. Josep Manuel Cortés Garijo

C) Departament de tècnics o professors: Sr. Jordi Yuste Gutsems

D) Departament Esportiu: Sr. Jordi Yuste Gutsems 

E) Assessoria Jurídica: Sr. Marcos de Robles Miralbell


L'exercici de la potestat jurisdiccional esportiva, en l'àmbit disciplinari i en l'àmbit competitiu, correspon:

a) Als jutges/àrbitres durant el desenvolupament del joc, la prova o la competició, amb subjecció a les regles establertes per les disposicions de la modalitat i disciplines esportives o per les específiques aprovades per a la competició de què es tracti.

b) Al Comitè de Competició i Disciplina Esportiva. Sr. Marcos de Robles Miralbell, advocat.

c) Al Comitè d'Apel·lació. Sra. Ruth Tomàs Roiget, advocada.4- ORGANIGRAMA


5- ACTIVITATS

   Memòria activitats 2017 

   Memòria activitats 2018 

   Memòria activitats 2019 


*Informació econòmica

1.CONTRACTES I CONVENIS AMB LES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES

 Conveni Generalitat - Departament d´ensenyament 

 Conveni Ajuntament de Badia del Vallès 


2.SUBVENCIONS I AJUTS PÚBLICS

 Subvencions 


3.RETRIBUCIONS ALTS CÀRRECS 

  ELS MEMBRES DELS ÒRGANS DE GOVERN DE LA FCJIDA NO SÓN RETRIBUÏTS.