Transparencia

La llei 4/2008, de 24 d´abril del Llibre tercer del Codi Civil de Catalunya, preveu la regulació de l´actuació de les entitats sense ànim de lucre catalanes, com es el cas de la Federació. Exigeix un funcionament intern que segueixi els principis de bona gestió i transparència. En concret la llei parla del deure de donar transparència als comptes anuals que s´imposa a les associacions declarades d´utilitat pública. 

El concepte de transparència vol dir:

A)Claredat en tot allò que la Federació fa o no fa.

B)La qualitat que permet a tothom que es relacioni amb ella, conèixer i descobrir el funcionament i identitat de la entitat. 

Complint amb aquests prefectes, podeu consultar els següents aspectes:

- Comptes anuals

 Comptes anuals 2017 

 Comptes anuals 2018 

- Pressupost

 Pressupost econòmic 2017  

 Pressupost econòmic 2018 

- Auditoría

 Auditoría 2017 

 Rendició de comptes 2017 

 Auditoría 2018 

 Rendició de comptes 2018 

- Patrimoni

  PATRIMONI A 31.12.2018

En compliment del que disposa la Llei 19/2017, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern es declara que la FCJIDA no té cap bé patrimonial al seu patrimoni. 

- Informació institucional

INFORMACIÓ INSTITUCIONAL DE LA FEDERACIÓ CATALANA DE JUDO I DISCIPLINES ASSOCIADES

1- NORMATIVA APLICABLE

*Decret Legislatiu 1/2000, de 31 de juliol, pel qual s´aprova el text únic de la llei de l´esport.

*Decret 58/2010, de 4 de maig, de les entitats esportives de Catalunya, modificat pel decret 55/2012, de 29 de maig. 

*Decret 55/2012, de 29 de maig, pel qual es modifica el decret 58/2010, de 4 de maig, de les entitats esportives de Catalunya.

*Estatuts Federatius

*Reglament Jurisdiccional 

Estatuts

2- FUNCIONS 

Correspon a la Federació Catalana de Judo i Disciplines Associades, en desenvolupament de l´objectiu previst a l´article 1, la realització de les funcions següents:

A) La planificació, promoció, gestió, direcció, regulació, coordinació, organització i tutela de les activitats pròpies de la seva modalitat esportiva i de les disciplines esportives derivades, com també, de les especialitats esportives desglossades d´aquestes, d´acord amb els Reglaments esportius aprovats per la Federació, a Catalunya.

B) Ordenació, organització, qualifiació i autorització de les competicions esportives oficials de Catalunya.

C) La prevenció, control i repressió del dopatge en l´esport. 

D) La prevenció, control i repressió de la violència en l´esport. 

E) La prevenció, control i repressió de la discriminació per raó de sexe en l´esport. 

F) L´exercici de la potestat disciplinària sobre totes aquelles persones físiques i/o jurídiques que configuren l´ens federatiu. 

G) La proposició d´incorporació d´una disciplina o especialitat esportiva dins de la Federació.

H) La promoció, el foment i l´organització de competicions i altres activitats esportives amb altres federacions esportives, tant dins del marc territorial de l´Estat espanyol com internacionalment.

I) L´elecció dels esportistes i els tècnics que han de formar part de les seleccions catalanes de la modalitat o disciplina corresponent, així com la preparació necessària.

J) L´impuls, la planificació i el control, en coordinació amb la Secretaria General de l´Esport, l´esport d´èlit i d´alt nivell, i vetllar per la formació integral i la millora esportiva continuada dels esportistes. 

K) La col.laboració en les activitats que es desenvolupen dins l´àmbit de l´esport escolar i universitari.

L) Crear, patrocinar o fomentar escoles per a la formació dels tècnics, entrenadors, professors, àrbitres, jutges i altres, i/o els comitès tècnics que els agrupen, així com òrgans específics per als clubs que participen en competicions federades amb esportistes professionals, si es dóna el supòsit.

M) Expedir les llicències esportives per poder participar en activitats o competicions oficials en l´àmbit de Catalunya, les quals també habiliten per a les activitats o competicions d´àmbit estatal i internacional, quan compleixin els requisits establerts legalment. 

N) Expedir llicències d´activitat física per poder dur a terme la pràctica de l´activitat física o esportiva organitzades fora de l´àmbit de la competició federada i escolar i per a participar en qualsevol activitat física i esportiva organitzada. 

O) El control, en primera instància, dels processos electorals que es realitzin en el si de la Federació.

P) L´execució de les resolucions del Tribunal Català de l´Esport. 

Q) Vetllar pel compliment de les normes vigents que afecten les competicions federades.

R) Promoure la construcció i/o gestionar l´explotació d´equipaments i instal.lacions esportives de tota mena per al foment i desenvolupament de l´activitat física  i la pràctica esportiva. 

S) En general, disposar allò que convingui per a la millora de la pràctica de les modalitats o disciplines esportives previstes.

3- ESTRUCTURA ORGANITZATIVA INSTITUCIONAL

 Òrgans de govern

 Els òrgans de govern de la Federació Catalana de Judo i Disciplines Associades són:

A) l´Assemblea General

B) La Junta Directiva

 Òrgan complementari dels òrgans de govern

L´òrgan complementari dels òrgans de govern de la Federació Catalana de Judo i Disciplines Associades és la Comissió permanent, que està formada pel President de la Federació Catalana de Judo i Disciplines Associades, qualsevol dels quatre vicepresidents i el/la secretari/secretària.

Òrgans col.laboradors: tècnics i consultius. Els òrgans col.laboradors de la Federació Catalana de Judo i Disciplines Associades són:

A) Departament de formació

B) Departament d´àrbitres i/o jutges

C) Departament de tècnics o professors

D) Departament Esportiu 

E) Assesoría jurídica

4- ORGANIGRAMA

   Organigrama 

5- ACTIVITATS

   Memòria activitats 2017 

   Memòria activitats 2018 

   Memòria activitats 2019 

*Informació econòmica

1.CONTRACTES I CONVENIS AMB LES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES

2.SUBVENCIONS I AJUTS PÚBLICS

 Subvencions 2017 

 Subvencions 2018 

 Subvencions 2019 

3.RETRIBUCIONS ALTS CÀRRECS 

  ELS MEMBRES DELS ÒRGANS DE GOVERN DE LA FCJIDA NO SÓN RETRIBUÏTS.